รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นายอภิชาต อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ โรงเรียนหนองโพนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาวญานิสา สะภา โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายกฤษณา กิตติลาภ โรงเรียนบ้านหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายกิติพงษ์ รัดอัน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายจเร แก้วช่วย โรงเรียนบ้านนาโจด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางชุติมา ฦาชา โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นางสาววิชนีย์ ทศศะ โรงเรียนบ้านโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางสาววิไลพร ปานเพ็ชร โรงเรียนบ้านดอนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายเศรษฐเมธ พรมวัง โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นางพัชนี คำพิทักษ์ โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์ โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายอำนาจ นาดี โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นางวัชรี ค้าขาย โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายสุคนธ์ กำธร โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นางชลาลัย ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นายกัษณ สุขเกษม โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นายวรพจน์ นามแก้ว โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
22 นางวรกมล ปัตตาเนย์ โรงเรียนบ้านหนองป้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นายกิจภูมิ บุญอบ โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นางสาวอนัตตา ชาวนา โรงเรียนบ้านแมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
25 นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
26 นายกรุงศรี พิมพ์พรหม โรงเรียนบ้านหนองแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นายเสถียร โงนมณี โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
28 นางกุลธิดา นาเมือง โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
29 นายดวงชัย มงคลกุล โรงเรียนบ้านหนองนกทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
30 นางสาวพรบุญญา อัญชุลี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖(ชุมชนบ้านธาตุุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
31 นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
32 นายธีระศักดิ์ พรมลาย โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
33 นายอดิศักดิ์ อาษาราช โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
34 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
35 นายก่อเกียรติ สัพโส โรงเรียนบ้านโนนอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
36 นายอภิรัฐ แสงลี โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
37 นางสมทบ โสภา โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
38 นางรัชนี สมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
39 นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
40 นางศรีสุดา พุทธรักษา โรงเรียนบ้านก่อนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ได้รับเอกสารแล้ว
41 นางแสงเดือน ปากเมย โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
42 นางประธูป ฉิมมาลา โรงเรียนบ้านหนองแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
43 นายบรรเจิด พรศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
44 นางณัฐธิดา แสงใส โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
45 นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์ โรงเรียนบ้านโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
46 นางรุ่งนะภาพร สีทะ โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................