สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ร้อยเอ็ด

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายจักราช หินซุย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางทิพวรรณ ประชานันท์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางจารุวรรณ สุทธิประภา โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายจักรวาล เจริญทอง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
5 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางไพวรรณ พันธ์ภูมิ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
6 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญเงิน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายรุ่ง สกุลพิทักษ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสงกรานต์ สุวรรณ์ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนิตยา ไชยมหา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวนิตญา ราโช โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายเทิดทูน วรวะไล โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายอนุวัตร หาญมนตรี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุพัตรา วานิชชัง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวนฤมล เภาสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวนับเดือน บุตรละคร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด