สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ร้อยเอ็ด

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวจิราพร พละสิม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางนิภาพร สว่างกุล โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางชัชชนี ช่องวารินทร์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสุชาติ สว่างกุล โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา หลวงยศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนงเยาว์ สวนงาม โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสุรณีย์ ติสองเมือง โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายอดิศักดิ์ บังแสง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางภัชรี พันธะไชย โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายศิวพงษ์ สาระรัตน์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายราชัน สัมฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด