เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชะลอการดำเนินการจัดการประกวด
เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 12:14 น.