เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน
2 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประธานที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
3 นางยุภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
4 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
5 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวีระ กิ่งแก้ว โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมยเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเงาแข ดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน โสตศึกษาปานเลิศลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
25 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสืบสกุล อนุแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด คณะกรรมการอำนวยการ
32 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสาวสุวรรณา ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสาววรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายโกสินทร์ สวัสดิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางสาวดรุณี มูลคำภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางจุฑารัตน์ เรืองเดช รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
57 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
58 นายวีระ กิ่งแก้ว โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
59 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
60 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
61 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
62 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณปัญญา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
63 นายโกสินทร์ สวัสดิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
64 นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
65 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
66 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
67 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
68 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
69 นายสมพร อิ่มพร้อม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
70 นางสาวอาริสา ทองวิจิตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
71 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
72 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
73 นายโกสินทร์ สวัสดิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
74 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
75 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
76 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
77 นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
78 นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
79 นางสาวทิพวรรณ วงษาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
80 นายอนุชิต จันทอุปรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
81 นางสาวกรแก้ว โอภาสสุวคนธ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
82 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
83 นายสมพร อิ่มพร้อม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
84 นางสาวอาริสา ทองวิจิตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
85 ผศ.ทรรศนัย โกวิทยากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
86 ผศ.ดร.กมลา ลำพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการประเมินผลงาน
87 นายสถาพร วิสามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
88 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
89 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
90 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผลงาน
91 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการประเมินผลงาน
92 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
93 นายวีระ กิ่งแก้ว โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
94 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
95 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
96 ผศ.ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการประเมินผลงาน
97 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
98 นายสมพร อิ่มพร้อม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
99 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราฎร์บำรุง) คณะกรรมการประเมินผลงาน
100 นายนพพร ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฎร์วัฒนา) คณะกรรมการประเมินผลงาน
101 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวดราชบุรี ประธานคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
102 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
103 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
104 นางสาวกรรรณิการ์ ศรีบุญเรือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
105 นางสาวประภัสสร วงศ์ละคร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
106 นางสาววิรัญญา เตชะภาณุรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
107 นางสาวสะไบแพร หมอกมีชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
108 นางสาวกมลชนก โกเมฆ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
109 นางสาวเรวิกา แก้วมีศรี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
110 นางประภาพรรณ เปี่ยมมีสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
111 นางสาวกรแก้ว โอภาสสุวคนธ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
112 นางสาวอรณี ทองปอด ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
113 นางยุวลักษณ์ สนองค์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
114 นางสาวสุพัตรา ติ๊ดเหล็ง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
115 นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญตระกูล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
116 นาวสาวฐิติมา ลิ้มสงวน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
117 นางสาวนฤมล เขียวคำ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
118 นางสาวนลินรัตน์ แสงอรุณ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
119 นางสาวจรรยา อินทรโสภา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
120 นางสาวอังสุมารินทร์ หมื่นพรานคีรี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
121 นางสาวเกศรา ไพนรินทร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
122 นางสาวณัฐธิดา แสงอุไร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
123 นางสาวฐิติมา แสวงพงษ์ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
124 นางสาวจุฑามาศ หลำคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
125 นายสมพร อิ่มพร้อม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
126 นายภาณุพงศ์ อัมพรภาค ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก
127 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
128 นางกชพร จันทร์คล้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
129 นางสาววิรัญญา เตชะภาณุรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
130 นางสาวสะไบแพร หมอกมีชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
131 นางสาวกรแก้ว โอภาสสุวคนธ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
132 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ
133 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
134 นางสาวนภัสสร คำเครื่อง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
135 นายมาวิน คงเมือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
136 นางสาวประภัสสร วงศ์ละคร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
137 นางสาววิรัญญา เตชะภาณุรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
138 นางสาวกมลชนก โกเมฆ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
139 นายดัสกร สุริหาร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
140 นายเกียรติศักดิ์ เซี่ยงฉี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
141 นายวิทวัส ทมาดกลาง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
142 นางสาวภาณุมาศ ขัดนาค ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
143 นายวันชัย สนองค์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
144 นางสาวเรวิกา แก้วมีศรี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
145 นางกิตติมา ภาณุรัตน์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ปฏิคม สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์