ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนวัดเขากลาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ต เหรียญเงิน
10 โรงเรียนบ้านหน้าวัง สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนวัดคูหาใน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2