ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิไล ถาวร โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ต ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวชนิดา อุ่นเสียม โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ๋ สพป.สงขลา เขต 2