ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิตยา หมั่นทวี วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสิทธิชัย คงนวน โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สพป.ชุมพร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอุษา พร้อมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวบุญเนือง แก้วเพชร โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
5 นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมประกวด