ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวขนิษฐา แดงเปีย โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุไวย๊ะ วาเหตโดย โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูล เหรียญทอง
5 นางสุมณฑา ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางกัญจนาภา แช่มศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
7 นางสาวจินดาพร เรืองรักษ์ โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป.กระบี่ เหรียญทอง
8 นางสาวอรอุมา รอดศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
9 นางธาริดา จำนงจิต โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
10 นางวิริยา ชลไพศาล โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวนริสา ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านควนสูง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน