ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอรวรรณ ทองคำ โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวหนึ่งฤดี ขุนบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกัลยาณี หลีดินซุด โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิชาภา แหล๊ะหิ้น โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางสาวอรวรรณ ชูทอง วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวเพชรรัตน์ จุลพรหม โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวปริยา จิตรพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางศรีรัตนา จิรภาส โรงเรียนวัดควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2