ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดารุวรรณ เตชะวันโต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณศิภัสร์ อมรอักษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวดวงหทัย สุขเมือง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวกันนิกา ประเสริฐการ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวอารีวรรณ มาสนุ้ย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2