ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 380
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอัจจิมา รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอมรรัตน์ ทองเสน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกชพร ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรจนา รักษาธรรม โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง
5 นายประเสริฐ โฉมรักษ์ โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
6 นายสุริยพงศ์ ขุนศรีแก้ว โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง