ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 344
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายทรรศธร สงอุปการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอาดัม ยูโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุพรรษา ธรรมเจริญ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวศิริพร ยิ้มย่อง โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวอรอิริยา ขุนหลัด โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวยูไฮนี บากา โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3 เข้าร่วมประกวด