ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพิศมัย จินดำ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปัณฑินา ชะตารัตน์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางศรีสุดา รัตนะ โรงเรียนบ้านสายควน สพป.สตูล เข้าร่วมประกวด
6 ว่าที่ร้อยตรีชนัตพร วงศ์ทิม โรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ โรงเรียนวัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด