ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสว่าง ชินพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนงค์นาถ ศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอายีรีนา สะมะแอ โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอรณิชชา ไชยพูล โรงเรียนบ้านกรอบ อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางภัทรภร พุทธรัตน์ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกุล) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายศรชัย สุขเจริญ โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
7 นายชัยสิทธิ์ จุลนิล โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางสุริติสินี กุลเทศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญเงิน