ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 245
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวโซเฟีย อีซอ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกันญาพร สังข์ทอง โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพิมพ์ใจ ชูสกุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชุติพงศ์ จิตมั่น โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาลี แก้วเชิด โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม.พัทลุง