ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอาดัม ยูโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนุจรีย์ แกสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกุสุมา พิทักษ์บุตร โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิฮารีซาวาตี ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
5 นายฐิติวัฒน์ ศรีวะบุตร บ้านท่าบันได สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายณรงค์ศักดิ์ สิทธิดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน