ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 230
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกาญจนา จองเดิม โรงเรียนบ้านนาประดู่ ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านบาเงง สพป.ปัตตานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเจ๊ะซูรีนา แวหะยี โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายจตุพร เนียมชู บ้านควนยาง สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวปานทิพย์ จุลบุตร โรงเรียนบ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาววลัยภรณ์ เพชรคง โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป.ยะลา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุล โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นายณัชพล รอดชู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป.สงขลา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางอนัญญา เนียมชุม โรงเรียนบ้านนาวง สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 ว่าที่ร้อยตรีจรีรัตน์ บุญจริง โรงเรียนบ้านหินผุด อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2