ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 229
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอัจฉรา จันทร์ธุรส โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีฤทัยทิพย์ สายสิญจน์ โรงเรียนกระบุรี สพป.ระนอง เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางฉัตรยุคล แก้วพิบูลย์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางเกษร นาควรรณ โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมประกวด