ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 215
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทิพรัตน์ ศรีสุภา โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุวิทย์ ดาวังปา โรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางโสภี เพชรคงทอง โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางโสรยา อาแซ โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวธัญชนก ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด