ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 211
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกาญจนา ชูทับ โรงเรียนวัดเกาะยาง สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน บ้านท่าบันได สพป.ตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวิภาพร หมีนหวัง โรงเรียนบ้านบือราแง สพป.นราธิวาส เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายติณณพัศ กล่ำจีน โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางอรอุมา จันทร์รัตน์ โรงเรียนวัดจังโหลน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสมเพียร สุวรรณหงษ์ โรงเรียนวัดประตูเขียน สพป.สงขลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด