ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางประกอบกิจ แหลมม่วง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนิสา พันละภะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอามีนี โต๊ะมิ๊ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม.นราธิวาส เหรียญทอง
5 นางพอขวัญ โทบุรี โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม.ยะลา เหรียญเงิน
6 นางสาลินี ชูศรี โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน