ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 153
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขนิษฐา มะลี โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม.นราธิวาส ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายจตุพล วรินทรเวช โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน