ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววรรณภา สมุห์นวล โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายศราวุฒิ ทิพย์พิมล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวรพล ขำปาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภัทรียา ไชยด้วง โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอกนิษฐ์ รามศรี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางรสนี นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกวด
8 นางจันทกานต์ ศิริสุข โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด