ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพิมพ์พิชชา ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปริศนา นิ่มคร โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายภูสิทธิ์ สุขสม โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางเปรมสินี ช่วยดำ โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นายอนุรักษ์ แก้วมุณี โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ๋ สพป.สงขลา เขต 2