ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุรีพร บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฮาซือนะ สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสะปำ"มงลวิทยา" สพป.ภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมล โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวเหนือสุชา อนันทกุล โรงเรียนบ้านบางเบน สพป.ระนอง เหรียญทอง
6 นางสาวสิรินาถ เพชรมาก โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางสาวเหมือนฝัน คงคาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ๋ สพป.สงขลา เขต 2