ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกุลจิราธรณ์ ทองสิพพัญญู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพิชญานิน ลายเจียร โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวคุณภัทร ช่อทอง โรงเรียนวังวิเศษ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
5 นางสาวหทัยรัตน์ สงวนสกุล โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายเกริกฤทธิ์ นิลอุบล โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวเอมมีล่า อูมา โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม.นราธิวาส เหรียญเงิน