ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกนกอร แร่ทอง โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดาราวรรณ หนูแก้ว โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพัชรีย์ ลันดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางธิดารัตน์ หมีนปาน โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.พัทลุง เหรียญทอง
5 นางสาวพรรฐธกมล คงทอง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางวลัยรัตน์ เมฆมีเดช โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
7 นายวชิระ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน
8 นางจันทร์เพ็ญ ปานศิริ โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน