ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรุสนานี หะซั้น โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววาสนา มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอรอุมา สุขแก้ว โรงเรียนวัดพุฒ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปอซอร์ จิ้วจวบ วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวอุไรวรรณ เรืองทอง โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวคุณัญญา ประสมศรี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด