ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 131
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวราภรณ์ วรรณพันธ์ โรงเรียนยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฉวีวรรณ เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอดาวัลย์ สโมทาน โรงเรียนวัดตรณาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอาทิตย์ แสงเจริญ โรงเรียนบ้านสะปำ"มงลวิทยา" สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
5 นายภาณุพงศ์ จินะทอง โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล เมืองทอง โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด