ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป.ยะลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางณีรวรรณ อินทรักเดช วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเสาวคนธ์ เมืองสุข โรงเรียนบ้านลานควาย อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศรีสุดา นาคีเภท โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
5 นางอิงอร พลรักษ์เขต โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สพป.ระนอง เหรียญทอง
6 นางไกรวัลย์ รัตนะ โรงเรียนวัดช่องเขา สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์ โรงเรียนบ้านควนสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน