ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอานีซะ แวนะไล โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฮายาตี หะยีเจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกาญจนา จองเดิม โรงเรียนบ้านนาประดู่ ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านบาเงง สพป.ปัตตานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
5 นางไพรัตน์ ศิลป์ภูศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวณัฐฐา แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางจิราวรรณ วิไลรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองคล้า อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวพัชราภรณ์ วังช่วย โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายจตุพร เนียมชู บ้านควนยาง สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวนริศรา ปาละกุล โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสุณีย์ โพชนุกูล โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวเพลินจิต หมะหวีเอ็น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าร่วมประกวด