ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพรพิไล เดชภักดี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูล ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหินผุด อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอรทัย ใยภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนริศร์ ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวกรรณิการ์ นาคเสนา โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวรัชนีกร ชุมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางจุฑามาศ ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวนิดา นิหลง โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวระติวรรณ สุขศิริ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวรัตนาภรณ์ สุคตะ โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวสุภาภรณ์ ปราณเกิด โรงเรียนบ้านกู้กู สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวณศิริ ยั่งยืน โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประกวด