ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 113
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศิรประภา ขวัญทอง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม.สงขลา สตูล ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบรรชา ช่อสุวรรณ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสิริวรรณ มณีโชติ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกวด