ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 112
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิโรจน์ ทองถึง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป.ชุมพร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจิดาภา กำเหนิดสม โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปราณีต รามหนู โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางณัฏยา ลือกิจนา โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง
6 นายกมล จันสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ ชุมชนบ้านคีรีวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
7 นายอภิจิตร์ ณ นคร โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
8 นายสุพจน์ แก้วกับทอง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป.ระนอง เหรียญทอง
9 นางรอยทรง การีอูมา โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
10 นายสิทธิพล ลีแสน โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง