ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนันทรัตน์ สุมล โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายไพฑูรย์ ทองมณี โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวารี แก้วเรือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ54 (วัดไสเสียด) สพป.พังงา เหรียญทอง
6 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว โรงเรียนบ้านลำชิง สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางสาวอลิสา กลิ่นหอม โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ต เหรียญเงิน
9 นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นายระพิน ชูทอง โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นายสุนทร ดำทองเสน โรงเรียนบ้านบันนังบูโย สพป.ยะลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวอรพิมล ดำด้วง โรงเรียนบ้านบายอ สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นายสำเริง นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป.ชุมพร เขต 2 เข้าร่วมประกวด