ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกัลยา คำมณี โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางขนิษฐา นนธิ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) สพป.นราธิวาส เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรอนงค์ สังฆะสา โรงเรียนบ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านควนพญา สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
6 นายปรีชา หมีนคลาน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูล เหรียญทอง
7 นางธิดารัตน์ ประจักษ์ โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางฐาณิชญาณ์ มาคะมาโน โรงเรียนบ้านควนดินแดง อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
9 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
10 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
11 นายมารุต รามแก้ว โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญทอง
12 นางสาวจินตนา คชกาญจน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป.ยะลา เขต 2 เหรียญทอง
13 นายลุกมัน สามะเหง โรงเรียนบ้านกือแล สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
14 นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป.ระนอง เหรียญทอง
15 นางกัญพิชา ชูโชติ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญเงิน
16 นายถิรฉัตร คงจันทร์ โรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ต เหรียญเงิน
17 นางชดช้อย นวลกุล โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่ เหรียญเงิน
18 นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน
19 นางศศิสุดา แก้วเอียด โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน