ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววารุณี เมืองศรีทอง โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง สพป.สงขลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิยะดา บุญชัย โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจันทแสน วงศ์ชนะ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวศลัณยพร ทองถึง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวรวิภา จันทรัศมี โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายกำธร ศรีแสน โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านต้นโตนด สพป.ปัตตานี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวแสงอาทิตย์ เรืองสว่าง โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสาคู สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมประกวด
11 นายฐนกร สองเมืองหนู โรงเรียนบ้านพังลา สพป.สงขลา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวภัสตราภรณ์ คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นายสุรินทร์ กลับผดุง โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวช่อเพชร สุขอนันต์ โรงเรียนบ้านปากหาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด