สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดกำแพงถม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางวิยะดา ไกรสร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์ โรงเรียนวัดกำแพงถม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอรวรรณ อนุจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางนาตยา สุทธิช่วย โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
6 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางภัทรพร ผ่อนผัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
8 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
9 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางกัญพิชา ชูโชติ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอภิจิตร์ ณ นคร โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางฉวีวรรณ เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายชายณรงค์ เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางนัยนา เมฆแดง โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสุภาพร หลงกูนัน โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาววรรณระพี ไทยเกื้อ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางพนิดา ซิบยก โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
19 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเผียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4