สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางอรอนงค์ พรหมวิหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสุรัติสินี กุลเทศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวหนึ่งฤดี ขุนบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางธาริดา จำนงนิจ โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ จันทร์ชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายยศนนท์ อักษรนำ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสราญ บุญมาก โรงเรียนวัดเขากลาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
12 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนวัดเขากลาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
13 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสุรินทร์ กลับผดุง โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนันทรัตน์ สุมล โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวรัชนีกร ชุมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวดาราวรรณ หนูแก้ว โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุภาวรรณ์ บุญมา โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววรรณภา สมุห์นวล โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
21 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
22 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางกาญจนา จิตรสำรวย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
23 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางเกษร นาควรรณ โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศล โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายเอกพจน์ หลักบ้าน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
27 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางอารมณ์ แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวพวงรัชต์ เพชรา โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสาธิต ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจุรารัตน์ คำแหง โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
34 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
35 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายกันตพงศ์ คงหอม โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุวจี เปลี่ยนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
37 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นางอัจจิมา รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2