สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง วัดจังหูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีชนัตพร วงศ์ทิม โรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายกมล จันสว่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ ชุมชนบ้านคีรีวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวณศิริ ยั่งยืน โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวศรีสุดา นาคีเภท โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุภาวดี กิจเกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกนกอร แร่ทอง โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางทิพรัตน์ ศรีสุภา โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกนกอร แร่ทอง โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
13 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางกชพร ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1