สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ตรัง กระบี่

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม.ตรัง กระบี่
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวรรณดี เกตแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางยุภา พรเศรษฐ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพรลดา แก้วพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวยุพา แก้วหนูนวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจำนงค์ ชายภักตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวธรรมชาติ สุขมาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางปัทมา สุนทรนนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนิตยา ทองดียิ่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอุมาพร ทิพย์มนตรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวชฎาพร เชียรศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนุชจรีย์ ผลจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอรอุมา อินเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
16 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี สพม.ตรัง กระบี่
17 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกรวิกา ฉินนานนท์ สพม.ตรัง กระบี่
18 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์ สพม.ตรัง กระบี่
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวรรณี ด้วงนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางพัชรีย์ ลันดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวคุณภัทร ช่อทอง โรงเรียนวังวิเศษ สพม.ตรัง กระบี่
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวี โรงเรียนนาโยงวิทยาคม สพม.ตรัง กระบี่
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายวรพล ขำปาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนิตยา ทองดียิ่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางประกอบกิจ แหลมม่วง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวขนิษฐา เพ็งเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางวณิชยา วรานันตกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางแก้วตา จันทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.ตรัง กระบี่
32 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม.ตรัง กระบี่
33 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางรัตนี ลิ่มพานิช โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม.ตรัง กระบี่
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวโซเฟีย อีซอ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.ตรัง กระบี่
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสถาพร เพ่งพิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางอรพิน หนูนุ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่
39 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุธิดา นานช้า โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.ตรัง กระบี่
40 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.ตรัง กระบี่
41 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวขนิษฐา อำนักมณี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.ตรัง กระบี่
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่