สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวอาทิตยา ทองปลอด โรงเรียนวัดพ่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายกิตติพงศ์ ณ นคร โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ โรงเรียนวัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวอุษา พร้อมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพรพรรณ ใจซื่อ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวศลัณยพร ทองถึง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิโรจน์ ทองถึง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวสาคร เทพทัศน์ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอรอุมา สุขแก้ว โรงเรียนวัดพุฒ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวลัยรัตน์ เมฆมีเดช โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายเกริกฤทธิ์ นิลอุบล โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมล โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1