สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ระนอง

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวณศิภัสร์ อมรอักษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวสมศรี นวลหนู โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีขวัญตา ชัยศร โรงเรียนกระบุรี สพป.ระนอง
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายปรีชาพล ทองพลอย สพป.ระนอง
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป.ระนอง
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุพจน์ แก้วกับทอง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป.ระนอง
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางอรทัย ใยภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสุณีย์ โพชนุกูล โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอิงอร พลรักษ์เขต โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สพป.ระนอง
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุณี สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายภาณุพงศ์ จินะทอง โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาววาสนา มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวเหนือสุชา อนันทกุล โรงเรียนบ้านบางเบน สพป.ระนอง
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีฤทัยทิพย์ สายสิญจน์ โรงเรียนกระบุรี สพป.ระนอง
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางวารี หงส์คำ โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป.ระนอง
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวภณิชชา สุวราช โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สพป.ระนอง
18 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางนันท์นภัส สักขาพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สพป.ระนอง