สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ภูเก็ต

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางดารุวรรณ เตชะวันโต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกัญจนาภา แช่มศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววิไล ถาวร โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ต
4 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน โรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ต
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี สพป.ภูเก็ต
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสาคู สพป.ภูเก็ต
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายถิรฉัตร คงจันทร์ โรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ต
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวอลิสา กลิ่นหอม โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ต
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวสุภาภรณ์ ปราณเกิด โรงเรียนบ้านกู้กู สพป.ภูเก็ต
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายจิตตรง ธนันชัย โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอาทิตย์ แสงเจริญ โรงเรียนบ้านสะปำ"มงลวิทยา" สพป.ภูเก็ต
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสะปำ"มงลวิทยา" สพป.ภูเก็ต
15 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เหรียญทอง นายประเสริฐ โฉมรักษ์ โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ต