รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 110
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นางชดช้อย นวลกุล โรงเรียนบ้านห้วยสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางอรอนงค์ สังฆะสา โรงเรียนบ้านบางคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์ โรงเรียนบ้านสามแยก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านควนพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางกัญพิชา ชูโชติ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางขนิษฐา นนธิ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง โรงเรียนบ้านบางราพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายถิรฉัตร คงจันทร์ โรงเรียนบ้านบางทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายลุกมัน สามะเหง โรงเรียนบ้านกือแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางสาวจินตนา คชกาญจน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายมารุต รามแก้ว โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางกัลยา คำมณี โรงเรียนบ้านแหลมหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นางฐาณิชญาณ์ มาคะมาโน โรงเรียนบ้านควนดินแดง อำเภอรัตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นางศศิสุดา แก้วเอียด โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายปรีชา หมีนคลาน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล ได้รับเอกสารแล้ว
19 นางธิดารัตน์ ประจักษ์ โรงเรียนบ้านบ่อพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................