ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง