ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวน้ำผึ่ง สงสัย โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.สุโขทัย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางประยูร ก๋าเครือคำ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายดำรงค์ นวลสีใส โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวฐิตา ทับปั้น โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด