ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน
5 นายภานุพงศ์ สุดใจ โรงเรียนพรหมพิราม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญเงิน