ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 074
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชนกนาถ เขียวตา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวบุษย์ชานันท์ มณเฑียร โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม.น่าน เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศานันทินี วงษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมประกวด